УТАС: (+976) 75077373
Cургалт хөгжил

Эс Ар Эм (SRM) консалтинг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын худалдан авалт хангамжийн чиг үүргийн ажилтнууд, удирдах албан тушаалтнуудад зориулсан дараах сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Үүнд:

Үндсэн сургалтууд:

  • Худалдан авалт хангамжийн суурь ойлголтууд
  • Худалдан авалт хангамжийн стандарт, бодлого, журам
  • Худалдан авалтын арга, техникүүд
  • Барааны нөөц, каталог мэдээллийн менежмент, хөрөнгийн бүртгэл
  • Гэрээний хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох, хөгжүүлэх, боловсруулах

Бусад холбогдох сургалтууд:      

  • Нийлүүлэгчтэй ажиллах бодлого, KPI үзүүлэлтүүд
  • Ашиг сонирхлын зөрчил, төлөөллийн эрхийн зохицуулалт болон бусад холбогдох бодлого журмууд
  • Жилийн худалдан авалтын төлөвлөгөө боловсруулах
  • Худалдан авалт, гэрээтэй холбоотой хуулийн асуудлууд