УТАС: (+976) 75077373
Зөвлөх үйлчилгээ

НИЙЦЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АУДИТ

Ажлын байран дээрх Нийцлийн үнэлгээний аудит нь бизнесийн өнөөгийн байдлыг хууль эрхзүйн зохицуулалт, оролцогч талуудын эрэлт, хэрэгцээ шаардлагатай харьцуулан түвшинг тодорхойлох зорилготой. Манай мэргэжилтнүүд аудитаар нийцлийн зөрүү, сайжруулах шаардлагатай асуудлуудыг тодорхойлохоос гадна одоогийн бизнесийн бодлого, журмуудыг шинэчлэн сайжруулахад дэмжлэг үзүүлдэг.

Аудит нь дараах үндсэн чиглэлүүдээр хийгддэг. Үүнд:

  • Хүний нөөцийн менежмент
  • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчин
  • Санхүү, НББ
  • Чанарын менежмент
  • Хууль эрхзүй